Thursday, 16/07/2020 - 23:24|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KẾ SÁCH 1

Thông báo hội thao

Tài liệu đính kèm: Tải về

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  TỈNH SÓC TRĂNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KẾ SÁCH

 

                 Số: 02 /TB.LĐLĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                       Kế Sách,  ngày  27  tháng  6  năm 2018

THÔNG BÁO

V/v tổ chức hội thao CNVC – LĐ naêm 2018.

 

Kính gởi :  -  CĐCS – NÑ trong huyeän;

             -  Coâng đoàn thuộc tænh đóng treân ñòa baøn Huyeän;

 

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội IX Công đoàn huyện; Đại hội X Công đoàn tỉnh và tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/ 07/ 1929 – 28/ 07/ 2018); Tiếp tục triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và đẩy mạnh phong trào TDTT trong CNVCLĐ huyện nhà.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KHPH.LĐLĐ&VH-TT, ngày 27/06/2018 giữa LĐLĐ huyện với Trung Tâm VH-TT huyện tổ chức Hội thao CNVCLĐ huyện Kế Sách năm 2018. Nay LÑLÑ huyeän Kế Sách thông báo tiến hành toå chöùc Hoäi thao CNVC – LÑ naêm 2018 cuï theå nhö sau :

I . ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ :

Về đối tượng, điều kiện, nội dung tham gia Hội thao căn cứ vào Kế hoạch số 01/KHPH.LĐLĐ&HV-TT, ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và Trung tâm VH-TT huyện về tổ chức Hội thao CNVCLĐ năm 2018.

Thi gian thi đấu: Töø ngaøy 24/ 7/2018  – 25/ 7/ 2018 (02 ngaøy).

Thôøi gian ñaêng kyù: Töø ngaøy ra thoâng baùo ñeán ngaøy 20/ 7/ 2018 ( mẫu đăng ký kèm theo). Yêu cầu gửi bằng văn bản

Nôi nhaän hoà sô :  LĐLĐ huyeän Keá Saùch.

Hoïp bc thăm xếp lch thi đấu : Lúc 8 giờ, ngày 20/ 7/ 2018. Ti cơ quan LĐLĐ huyn Kế Sách.

Khai maïc Hoäi thao :  Vào lúc  07 giôø ngaøy 24/ 7/ 2018.

- Ñòa ñieåm : Taïi  sân Tổng hợp Trung tâm VH-TT huyện Keá Saùch.

- Địa điểm thi đấu :

                                +  Tại sân tổng hợp Trung tâm VH-TT. (Môn cờ tướng).

                                +  Tại sân Trung tâm VH-TT (Môn Pi sắt).

         

                                 +  Tại sân Vũ Hùng- Sấu Gấm ( Môn bóng đá).

II . KHEN THƯỞNG :

+ Bóng đá:           

 • Giải I : Cờ kèm theo tiền thưởng                1.000.000đ
 • Giải II : Cờ kèm theo tiền thưởng                800.000đ
 • Đồng Giải III : Cờ kèm theo tiền thưởng     600.000đ (mỗi giải)

+ Cờ tướng:

 • Giải I cá nhân: Cờ kèm theo tiền thưởng    250.000đ
 • Giải II cá nhân: Cờ kèm theo tiền thưởng   200.000đ
 • Giải III cá nhân : Cờ kèm theo tiền thưởng 150.000đ

Nếu số lượng tham gia đông sẽ tăng thêm một số giải khuyến khích mỗi giải 100.000đ.

+ Pi sắt:

* Giải Đôi Nam:

 • Giải I : Cờ kèm theo tiền thưởng       400.000đ
 • Giải II : Cờ kèm theo tiền thưởng      300.000đ

-    Giải III : Cờ kèm theo tiền thưởng    200.000đ

* Giải Đôi Nữ:

 • Giải I : Cờ kèm theo tiền thưởng       400.000đ
 • Giải II : Cờ kèm theo tiền thưởng      300.000đ

-    Giải III : Cờ kèm theo tiền thưởng    200.000đ

* Giải Đôi nam - nữ:

 • Giải I : Cờ kèm theo tiền thưởng       400.000đ
 • Giải II : Cờ kèm theo tiền thưởng      300.000đ

-    Giải III : Cờ kèm theo tiền thưởng    200.000đ

Nếu số lượng tham gia đông sẽ tăng thêm một số giải khuyến khích mỗi giải 100.000đ.

Nhận được thông báo này đề nghị các CĐCS – NÑ trong huyeän, caùc Công đoàn cơ s thuộc tænh ñoùng treân ñòa baøn huyeän tranh thủ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị sắp xếp, động viên, tuyển chọn, đăng ký và tạo điều kiện thuận lợi để vận động viên tập dợt để tham gia thi đấu tốt theo tinh thần thông báo này.

    Nơi nhận                                                                                 TM . BAN THƯỜNG VỤ

- Như kính gởi;-                                                                                                CHỦ TỊCH

- Lưu VP.LĐLĐ.

 

                                                                     

                                                                                                                      Huỳnh Văn Cương

 

       

                                                                                                    Huỳnh Văn Cương

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 6
Tháng 07 : 64
Năm 2020 : 1.204