Theo Kế hoạch dự kiến khai giảng lớp chức danh nghề nghiệp sẽ vào ngày thứ ba (10/7/2018).

Qua thống nhất với trường CĐSP Sóc Trăng, dời ngày khai giảng ngày khác (Dự kiến thứ bảy 14/7/2018).

Khi ấn định ngày chính thức, Phòng GD sẽ gửi thông báo bằng văn bản. Các đơn vị thường xuyên xem email để thông báo cho giáo viên biết.

Trân trọng!