Chủ nhật, 19/09/2021 - 11:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC KẾ SÁCH 1

Thời khóa biểu

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thời khóa biểu NH 2018-2019

THỜI KHÓA BIỂU - SÁNG     
NĂM HỌC 2018-2019 (AP DỤNG TỪ TUẦN 2)     
THỨTIẾT1A1B1C1D1E2A2B2C2D3A3B3C3D4A4B4C4DTHUẬNM NGỌCTHẮNG  
 1CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC5A5B   
 2TD.TÂMHVHVHVHVHV5A5B   
HAI3HVHVHVHVHVHVLTVCLTVCLTVCÂNTÔNGLTVC5B5A   
 4HVTD.TÂMTTTTTTTTTTTTTTTTLTVCÂNTÔNG5B5A   
 5               LSĐĐĐĐTT     
 1HVÂNTÔNGHVTVHVTC-ÝCTCTCTCTCTCTCTCTCTTD-KHÉNTLVTLVTLVTLV5C5D   
 2HVHVHVTD.TÂMHVÂNTÔNGTTÂN-ĐỊNHTTLTVCLTVCTLTVCTLVTD-KHÉNKCMT-ÝKC5C5D   
BA3Đ ĐHVTHVTD.TÂMNKTÔNGTVLTVCTTVTVTTVTVTKCKCTD-KHÉNKCMT-Ý5D5C   
 4TTĐĐHVTTD.TÂMĐ ĐÂN-ĐỊNHTVĐ ĐĐ ĐĐĐTTNXHTTTTTT5D5C   
 5               KHLSLSKHKH     
 1HVHVHV(ÔT)HVHV(ÔT)HVTD.TÂMTÂNTÔNGTD-KHÉN5A   
 2HVHVHV(ÔT)HVHV(ÔT)HVTD.TÂMKCKCKCTTTTLVÂNTÔNGCTTD-KHÉN5A   
3TTTVTTTKCTD.TÂMTTTH.TÂMMT-HẢIĐĐTTTÂNTÔNGCTCT    
 4ÂNTÔNGMT-HẢIÔTÔTTVÔTTKCTTNXHTNXHTH.TÂMTNXHTNXHTCTCTTTT    
 5               ĐĐKHKHĐĐĐĐ     
 1HV(ÔT)HV(ÔT)ÂNTÔNGTMT-HẢITN.OANHTC.TIÊNTCTTD.TÂMCTTLVTLVLTVCTH.TÂMTD-KHÉNLTVCLTVCLTVCLTVC5B    
 2HV(ÔT)HV(ÔT)HVTN.OANHMT-HẢIÂNTÔNGCTTC.TIÊNTCTTD.TÂMTTTLVTH.TÂMLTVCTD-KHÉNTTT5B    
NĂM3TVTN.OANHHVHV(ÔT)ÂNTÔNGHV(ÔT)TCTTC.TIÊNTTTVTH.TÂMTMT-HẢITTTD-KHÉNĐLLS5C    
 4TTTHV(ÔT)NKTÔNGHV(ÔT)ÔTTVTHTVTLVTLVTNXHTH.TÂMMT-HẢITA.TIÊNĐLĐLKTLSĐL5C    
 5               KTKTĐLKTKT     
 1HVHVHVHVHVHVTC.TIÊNTLVLTVCLTVCLTVCCTCTTH.TÂMTD. NHƯMT-ÝTLVTLVTD-KHÉNTLV5D    
 2HVHVHVHVHVHVTLVTC.TIÊNTLVÂN-ĐỊNHTTTTH.TÂMCTTLVMT-ÝTTLVTD-KHÉN5D    
SÁU3TNXHTVTNXHTTNXHTLTCTTTÂN-ĐỊNHTD. NHƯĐ ĐCTTA.TIÊNTTMT-ÝTT    
 4TTTTHTVTTTÔT.TÂMTC.TIÊNSHLÔ TTNXHTNXHTSHLKHKHKHKHKH    
 5               SHLSHLSHLSHLSHL     
  TRINHNGAMIÊNTHẢODIỆUCHINHTHAT.HỒNGTHẢOBÌNHTHUTRÂNLỘCMƯỜIPHONGPHƯỢNGMINHTHUẬNNGỌC     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
THỜI KHÓA BIỂU - CHIỀU     
NĂM HỌC 2018-2019 (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 2)     
THÖÙTieát1A1B1C1D1E2A2B2C2D3A3B3C3D5A5B5C5DK.OANHTÂM   
 1               ÂN-ĐỊNHMT-HẢI4A4B   
 2TD.TÂMTC-ÝMT-HẢIÂNTÔNGTHTVTHTVÂN-ĐỊNHTHTVTHTVTHTVTHTVTA.TIÊNTCTHTVĐ ĐLTCLTVCLTVC4A4B   
HAI3ÂNTÔNGTD.TÂMMT-HẢITHTVTHTVTHTVMT-ÝTHTVTHTVTHTVTHTVTA.TIÊNTCTHTVÂN-ĐỊNHLTCTTTLTVC4B4A   
 4NKTÔNGÔT.NGỌCTD.TÂMTHTTHTTHTMT-ÝTHTTHTTHTTHTMT-HẢITA.TIÊNTHTTNXHTTLVTLVTLVT4B4A   
 5               CCCCCCCCCC     
 1               TLVÂN-ĐỊNHKCMT-HẢITLV4C4D   
 2THTVÂNTÔNGTHTVTD.TÂMTC-ÝMT-HẢITHTVTHTVÔT.TIÊNTC-THÚYÂN-ĐỊNHTCTHTVBDTVTHTVKCKCTKCKC4C4D   
BA3THTVNKTÔNGTHTVTHTVTD.TÂMMT-HẢITHTVBDTVMT-ÝTC-THÚYNK-ĐỊNHTCTHTVTA.TIÊNTHTVTD-KHÉNTKHTKT4D4C   
 4THTMT-HẢITH TTHTÂNTÔNGTD.TÂMTHTTHTMT-ÝNK-ĐỊNHTC-THÚYTHTVTHTTA.TIÊNTVTTD-KHÉNLSKHT4D4C   
 5               KHKHTD-KHÉNLSKH     
 1                   
 2MT-HẢITHTVÂNTÔNGĐ Đ.THUÂTHTVHVTD.TÂMMT-ÝTN.TÂMTHTVTHTVÂN-ĐỊNHTA.TIÊNTD. NHƯTHTLTVCTCTCTCT    
3MT-HẢIĐ Đ.THUÂNKTÔNGTC-ÝBDTVHVÂN-ĐỊNHTN.TÂMTD.TÂMBDTVBDTVTD. NHƯTA.TIÊNTC.NGUYTCTLSTTT4A    
 4TC-ÝTHTTD.TÂMMT-HẢITHTĐ Đ.THUÂNK.THẮNGĐĐ.TÂMÂN-ĐỊNHTHTTC-THÚYTA.TIÊNTD. NHƯTC.NGUYTCLSĐLĐLTD-KHÉNLTVC4A    
 5               KTKTÂN-ĐỊNHKTTD-KHÉN     
 1               CTTLVLTVCLTVCTLV4B    
 2THTVTHTVTHTVÂNTÔNGHVTHTVTHTVTD.TÂMNK.THẮNGBDTMT-ÝTHTVÂN-ĐỊNHTA.TIÊNBDTVTCTĐ ĐTT4B    
NĂM3BD TVTHTVBDTVNKTÔNGHVTHTBDTVÂN-ĐỊNHBDTVTD.TÂMMT-ÝBDTVTD. NHƯTA.TIÊNBDTTD-KHÉNTTĐLĐĐ4C    
 4THTTHTTC-ÝMT-HẢIĐĐBDTTHTNK-ĐỊNHTHTÔTTD.TÂMTHTTA.TIÊNTD. NHƯTNXHĐLTD-KHÉNKTĐ ĐLS4C    
 5               Đ ĐĐ ĐKHÂN-ĐỊNHTD-KHÉN     
 1               MT-HẢILTVCTLVTLVÂN-ĐỊNH4D   
 2BDTBDTVTH TBDTVBDTBDTVBDTMT-ÝBDTÂN-ĐỊNHTHTTA.TIÊNBDTVBDTTD. NHƯTLVTTTT4D   
SÁU3ÔTBDTBDTBDTÔTTVTNXHBDTĐĐ.TÂMMT-ÝBDTBDTBDTÂN-ĐỊNHTA.TIÊNTKHMT-HẢITD-KHÉNKH    
 4SHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLSHLMT-ÝSHLSHLSHLSHLTA.TIÊNKHMT-HẢITD-KHÉNKHĐL    
 5               SHLSHLSHLSHLSHL     
  TRINHNGAMIÊNTHẢODIỆUCHINHTHAT.HỒNGTHẢOBÌNHTHUTRÂNLỘCMƯỜIPHÚCTRUNGOANHKOANHANH     
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 11
Tháng 09 : 171
Năm 2021 : 1.929